اختراع کلاچ گیر
مصاحبه تلويزيوني مهندس حسيني مخترع سيستم كلاچ هوشمند در ايران
کلاچ هوشمند اتوماتیک اهاکو