ابوطالب+حسینی

ابوطالب حسينی و كلاچ هوشمند اهاكو

  ✅شرکت کلاچ اتوماتیک اهاکو✅ سیستم کلاچ گیر هوشمند اهاکو یک سیستم هوشمند که از زمانیکه نصب کنید دیگر نیاز نیست با پا کلاچ بگیرید فقط کافیست شاسی کنار سردنده را فشار داده و تعویض دنده کنید سیستم به صورت هوشمند برای شما کلاچ میگیرد در ترافیک ...