نصب عملگر مکانیکی به روش کوپل مستقیم

اصطلاح کوپل مستقیم به معنای نصب عملگر بدون سیم کلاچ میباشد.کلاچ برقی - کلاچ اتوماتیک - کلاچ هوشمند - ۰۰۹ - نصب عملگر مکانیکی به روش کوپل مستقیم

تصویر مقابل نمایانگر عملگر مکانیکی سیستم کلاچ هوشمند اتوماتیک اهاکو میباشد که به روش نصب کوپل مستقیم انجام گرفته است.

مزایای نصب عملگر به روش کوبل مستقیم عبارتست از :

  • نصب سریع و آسان
  • جلوگیری از پارگی سیم کلاچ
  • بالارفتن سرعت انجام کلاچ گیری مشابه کلاچ گیری سریع باپا
  • اشغال جایگاه کمتری در محفظه موتور خودرو
  • احتیاج نداشتن به عمل ریگلاژ عملگر

سایر مطالب

کلاچ برقی - کلاچ اتوماتیک - کلاچ هوشمند - auto 260x185 - نصب عملگر مکانیکی به روش کوپل مستقیم
کلاچ برقی - کلاچ اتوماتیک - کلاچ هوشمند - 04 1 300x300 260x185 - نصب عملگر مکانیکی به روش کوپل مستقیم
کلاچ برقی - کلاچ اتوماتیک - کلاچ هوشمند - 03 300x224 - نصب عملگر مکانیکی به روش کوپل مستقیم
کلاچ برقی - کلاچ اتوماتیک - کلاچ هوشمند - 04 300x192 - نصب عملگر مکانیکی به روش کوپل مستقیم
کلاچ برقی - کلاچ اتوماتیک - کلاچ هوشمند - 4146066 260x185 - نصب عملگر مکانیکی به روش کوپل مستقیم
کلاچ برقی - کلاچ اتوماتیک - کلاچ هوشمند - 01 300x114 - نصب عملگر مکانیکی به روش کوپل مستقیم
کلاچ برقی - کلاچ اتوماتیک - کلاچ هوشمند - 00 300x225 - نصب عملگر مکانیکی به روش کوپل مستقیم
کلاچ برقی - کلاچ اتوماتیک - کلاچ هوشمند - 4481484 260x185 - نصب عملگر مکانیکی به روش کوپل مستقیم