اجزاء تشکیل دهندۀ سیستم کلاچ اتوماتیک هوشمند

اجزاء تشکیل دهندۀ سیستم کلاچ اتوماتیک هوشمند:

۱. کنترلر

کنترلر وظیفه دریافت و پردازش اطلاعات رابرعهده داشته و خروجی آن ارسال پالس PWM جهت کنترل موتور الکتریکی عملگر می باشد.

۲. دسته دنده

توسط دسته دنده می توان فعالیتهای مرتبط با گرفتن کلاچ و خاموش یا روشن کردن سیستم و مشاهده وضعیت آن را انجام داد.

۳. الکتورموتور- گیربکس کلاچ یا عملگر مکانیکی(ACTUATOR):

وظیفه این عملگر تبدیل سیگنال الکتریکی به حرکت مکانیکی جهت گرفتن کلاچ می باشد.

۴. دسته سیم:

اطلاعات ورودی و خروجی مورد نیاز سیستم (دور موتور، سرعت خودرو و…) توسط دسته سیم منتقل می شود.

۵. کابل کلاچ

۶. نگهدارنده ها و ساپورتها

سایر مطالب

جعبه دنده خودکار
تاریخچه ی گیربکس اتوماتیک
توضیحات فنی کلاچ برقی
تاریخچه مختصر کلاچ اتوماتیک
کلاچ چیست؟