اجزاء تشکیل دهندۀ سیستم کلاچ اتوماتیک هوشمند

اجزاء تشکیل دهندۀ سیستم کلاچ اتوماتیک هوشمند:

1. كنترلر

کنترلر وظیفه دریافت و پردازش اطلاعات رابرعهده داشته و خروجی آن ارسال پالس PWM جهت كنترل موتور الكتریكی عملگر می باشد.

2. دسته دنده

توسط دسته دنده می توان فعالیتهای مرتبط با گرفتن كلاچ و خاموش یا روشن كردن سیستم و مشاهده وضعیت آن را انجام داد.

3. الکتورموتور- گیربکس كلاچ یا عملگر مکانیکی(ACTUATOR):

وظیفه این عملگر تبدیل سیگنال الكتریكی به حركت مكانیكی جهت گرفتن كلاچ می باشد.

4. دسته سیم:

اطلاعات ورودی و خروجی مورد نیاز سیستم (دور موتور، سرعت خودرو و…) توسط دسته سیم منتقل می شود.

5. كابل كلاچ

6. نگهدارنده ها و ساپورتها

سایر مطالب

جعبه دنده خودکار
تاریخچه ی گیربکس اتوماتیک
توضیحات فنی کلاچ برقی
تاریخچه مختصر کلاچ اتوماتیک
کلاچ چیست؟